Hay tin Thầy vĩnh viễn ra đi
Bỏ lại Dương trần chẳng tiếc chi
Xao xuyến bồi hồi đau xót nhí
Người Thầy kính mến dịu hiền ni.
 
Tây Phương cực lạc vãng sanh vậy
Tiếp dẫn hương linh rất diệu kỳ
Ước nguyện chân thành em khấn vái
Tứ vô lượng tâm cõi từ bi.
 
 
Trương Thu Thủy  - CN K5 NLS BD