Mời xem video Tiền Đại Hội IV được tổ chức vào ngày 25 tháng 8 năm 2017. Sinh hoạt hơi dài nên được chia ra làm nhiều phần, mỗi phần khoảng 20 phút.  Chúng tôi sẽ lần lượt đăng trong những ngày tới.