DSC_001
DSC_2882
DSC_2883
DSC_2884
DSC_2885
DSC_2886
DSC_2887
DSC_2888
DSC_2889
DSC_2890
DSC_2891
DSC_2892
DSC_2893
DSC_2894
DSC_2895
DSC_2896
DSC_2897
DSC_2898
DSC_2899
DSC_2900
DSC_2901
DSC_2902
DSC_2903
DSC_2904
DSC_2905
DSC_2906
DSC_2907
DSC_2908
DSC_2909
DSC_2910
DSC_2911
DSC_2912
DSC_2913
DSC_2914
DSC_2915
DSC_2916
DSC_2917
DSC_2918
DSC_2919
DSC_2920
DSC_2921
DSC_2922
DSC_2923
DSC_2924
DSC_2925
DSC_2926
DSC_2927
DSC_2929
DSC_2930
DSC_2931
DSC_2932
DSC_2934
DSC_2935
DSC_2936
DSC_2938
DSC_2941
DSC_2942
DSC_2943
DSC_2944
DSC_2945
DSC_2946
DSC_2947
DSC_2948
DSC_2949
DSC_2950
DSC_2951
DSC_2952
DSC_2953
DSC_2954
DSC_2955
DSC_2956
DSC_2957
DSC_2958
DSC_2959
DSC_2960
DSC_2961
DSC_2963
DSC_2964
DSC_2965
DSC_2966
DSC_2967
DSC_2968
DSC_2969
DSC_2970
DSC_2971
DSC_2972
DSC_2973
DSC_2974
DSC_2975
DSC_2976
DSC_2977
DSC_2978
DSC_2979
DSC_2980
DSC_2981
DSC_2982
DSC_2984
DSC_2985
DSC_2986
DSC_2988
DSC_2991
DSC_2992
DSC_2993
DSC_2994
DSC_2995
DSC_3004
DSC_3005
DSC_3006
DSC_3007
DSC_3008
DSC_3009
DSC_3010
DSC_3011
DSC_3012
DSC_3013
DSC_3014
DSC_3015
DSC_3016
DSC_3017
DSC_3018
DSC_3019
DSC_3020
DSC_3021
DSC_3022
DSC_3023
DSC_3024
DSC_3025
DSC_3026
DSC_3027
DSC_3028
DSC_3029
DSC_3030
DSC_3031
DSC_3032
DSC_3033
DSC_3034
DSC_3035
DSC_3036
DSC_3037
DSC_3038
DSC_3039
DSC_3040
DSC_3041
DSC_3042
DSC_3043
DSC_3044
DSC_3045
DSC_3046
DSC_3047
DSC_3048
DSC_3049
DSC_3050
DSC_3053
DSC_3054
DSC_3055
DSC_3056
DSC_3057
DSC_3058
DSC_3059
DSC_3061
DSC_3062
DSC_3063
DSC_3064
DSC_3065
DSC_3066
DSC_3067
DSC_3068
DSC_3069
DSC_3070
DSC_3071
DSC_3072
DSC_3073
DSC_3074
DSC_3075
DSC_3076
DSC_3077
DSC_3078
DSC_3079
DSC_3080
DSC_3081
DSC_3083
DSC_3084
DSC_3085
DSC_3086
DSC_3087
DSC_3088
DSC_3089
DSC_3090
DSC_3091
DSC_3092
DSC_3093
DSC_3094
DSC_3095
DSC_3096
DSC_3097
DSC_3098
DSC_3099
DSC_3100
DSC_3101
DSC_3102
DSC_3103
DSC_3104
DSC_3105
DSC_3106
DSC_3107
DSC_3108
DSC_3109
DSC_3110
DSC_3111
DSC_3112
DSC_3113
DSC_3114
DSC_3115
DSC_3116
DSC_3117
DSC_3118
DSC_3119
DSC_3120
DSC_3121
DSC_3122
DSC_3123
DSC_3124
DSC_3125
DSC_3126
DSC_3127
DSC_3128
DSC_3129
DSC_3130
DSC_3131
DSC_3132
DSC_3133
DSC_3134
DSC_3137
DSC_3138
DSC_3139
DSC_3140
DSC_3141
DSC_3142
DSC_3143
DSC_3144
DSC_3145
DSC_3146
DSC_3147
DSC_3148
DSC_3149
DSC_3150
DSC_3151
DSC_3152
DSC_3153
DSC_3154
DSC_3155
DSC_3156
DSC_3157
DSC_3158
DSC_3159
DSC_3160
DSC_3161
DSC_3162
DSC_3163
DSC_3164
DSC_3165
DSC_3166
DSC_3167
DSC_3168
DSC_3169
DSC_3170
DSC_3171
DSC_3172
DSC_3173
DSC_3174
DSC_3176
DSC_3177
DSC_3178
DSC_3184
DSC_3185
DSC_3186
DSC_3187
DSC_3188
DSC_3189
DSC_3190
DSC_3191
DSC_3192
DSC_3193
DSC_3194
DSC_3195
DSC_3196
DSC_3197
DSC_3198
DSC_3199
DSC_3200
DSC_3201
DSC_3202
DSC_3203
DSC_3204
DSC_3205
DSC_3206
DSC_3207
DSC_3209
DSC_3211
DSC_3212
DSC_3221
DSC_3222
DSC_3223
DSC_3224
DSC_3226
DSC_3227
DSC_3228
DSC_3229
DSC_3230
DSC_3253
DSC_3254
DSC_3255
DSC_3256
DSC_3257
DSC_3258
DSC_3259
DSC_3260
DSC_3261
DSC_3262
DSC_3263
DSC_3264
DSC_3265
DSC_3266
DSC_3267
DSC_3268
DSC_3269
DSC_3270
DSC_3271
DSC_3272
DSC_3273
DSC_3274
DSC_3275
DSC_3276
DSC_3277
DSC_3278
DSC_3279
DSC_3280
DSC_3281
DSC_3282
DSC_3283
DSC_3284
DSC_3285
DSC_3286
DSC_3287
DSC_3288
DSC_3289
DSC_3290
DSC_3291
DSC_3292
DSC_3293
DSC_3294
DSC_3295
DSC_3296
DSC_3297
DSC_3299
DSC_3304
DSC_3307
DSC_3308
DSC_3313
DSC_3314
DSC_3315
DSC_3316
DSC_3317
DSC_3318
DSC_3319
DSC_3320
DSC_3321
DSC_3322
DSC_3323
DSC_3324
DSC_3325
DSC_3326
DSC_3327
DSC_3328
DSC_3329
DSC_3330
DSC_3331
DSC_3332
DSC_3333
DSC_3334
DSC_3335
DSC_3336
DSC_3337
DSC_3338
DSC_3339
DSC_3340
001/386 
start stop bwd fwd
 
 
Hình ảnh Ngày Đại Hội III được Các con, và rể của anh chị Nghĩa Phụng ghi lại khi về tham dự, phụ ba mẹ trong dịp tổ chức, tiếp khách.
 
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền.