IMG_0191
IMG_0193
IMG_0194
IMG_0195
IMG_0196
IMG_0197
IMG_0198
IMG_0199
IMG_0201
IMG_0202
IMG_0203
IMG_0204
IMG_0205
IMG_0206
IMG_0207
IMG_0208
IMG_0209
IMG_0210
IMG_0211
IMG_0212
IMG_0213
IMG_0214
IMG_0218
IMG_0219
IMG_0220
IMG_0221
IMG_0222
IMG_0223
IMG_0224
IMG_0225
IMG_0226
IMG_0227
IMG_0228
IMG_0229
IMG_0231
IMG_0232
IMG_0233
IMG_0234
IMG_0235
IMG_0236
IMG_0238
IMG_0240
IMG_0241
IMG_0242
IMG_0244
IMG_0245
IMG_0246
IMG_0247
IMG_0248
IMG_0249
IMG_0250
IMG_0251
IMG_0252
IMG_0253
IMG_0254
IMG_0255
IMG_0256
IMG_0257
IMG_0258
IMG_0259
IMG_0260
IMG_0261
IMG_0262
IMG_0263
IMG_0264
IMG_0265
IMG_0266
IMG_0267
IMG_0268
IMG_0270
IMG_0271
IMG_0272
IMG_0273
IMG_0275
IMG_0276
IMG_0277
IMG_0278
IMG_0279
IMG_0280
IMG_0281
IMG_0282
IMG_0283
IMG_0285
IMG_0286
IMG_0287
IMG_0289
IMG_0290
IMG_0292
IMG_0293
IMG_0294
IMG_0296
IMG_0297
IMG_0298
IMG_0299
IMG_0300
IMG_0302
IMG_0303
IMG_0304
IMG_0305
IMG_0306
IMG_0307
IMG_0309
IMG_0310
IMG_0312
IMG_0315
IMG_0316
IMG_0317
IMG_0318
IMG_0319
IMG_0323
IMG_0324
IMG_0325
IMG_0326
IMG_0327
IMG_0328
001/115 
start stop bwd fwd
 
 
Hình ảnh Đại Hội III qua sự ghi nhận của anh chị Lê Văn Năm từ xa đến chung vai trong việc chuẩn bị Đại Hội. 
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền.