1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
37
39
40
42
43
44
45
47
LopCT-K1
LopCT-K1-2
MS-K1-TruocCongTruong
MS-K1-VoiThayHuyem
01/42 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền.