"Chiều buồn nhìn lá...tàn tạ ngoài hiên xưa...
Hồn nhẹ vào Thu... nhuộm vàng màu nhớ..."
Lời Việt - Nhạc Sĩ Lữ Liên