9/19/23  - Các anh làm việc dưới màn đêm để dựng lại cổng trường Nông Lâm Súc Bình Dương...   

 

 

                                        

 

                                                         

 

 

                                        
 
 
                                                                                               
                                                          

 

                                      

 

                                                                  

 

Én Nâu - NLSBD