alt
Tôi với Thầy sắp sửa qui tiên
Cuộc Cờ sắp hết, khó chi nhau
Xe, Pháo tiêu tùng, vô phương tiến
Ngựa mất đi, chỉ còn nước thủ
Quanh quẩn trong cung cùng Sỉ, Tượng
Chờ Tốt qua sông kết liểu đời
Chốn Trần Gian rồi phải chia tay
Cõi xa xăm hẹn ngày tái ngộ ...

Kính tặng Thầy Nguyễn Tăng
và những Ai gần Đất xa Trời
Tháng 11 / 2014
 

Hồ Thành Huân