Mời Thầy Cô và quý bạn xem hình ảnh Ngày Họp Mặt của Thầy Trò Nông Lâm Súc Bình Dương tổ chức vào ngày 11-12 tháng 05 năm 2024 tại Đức Hòa, Hậu Nghĩa.