Tổng kết Thu, Chi Đại Hội IV

 

THU Số tiền CHI Số tiền
Chi phí tham dự ĐH & ủng hộ (1)      $7,771.00 Thực phẩm, nước, chén, dĩa... $1,530.29
    Mướn lều, ghế, toilet $1,134.00
    Chi phí hotel (2) $   583.98
    Chụp hình, quay phim $   850.00
    Ban nhạc   $   350.00
    Giấy phép tổ chức             $     35.00
       
       
Tổng cộng:  $7,771.00   $4,483.27
       
Tồn Quỹ sau Đại Hội IV   $3,287.73  
Tồn Quỹ sau Đại Hội III        $2,950.68 (3)  
       
       
Tổng Cộng Tồn Quỹ   $6,238.41 + $50.00 Euro  

 

Thủ Quỹ Đại Hội: Chị Nguyễn Thị Phụng

 

Ghi Chú:

(1) Chi phí tham dự Đại Hội và ủng hộ: Chi phí dự trù tổ chức cho thầy trò ta được dự trù là $50/người. Riêng với khách $35/người. Khách mời không tính. Ngoài đóng chi phí tham dự, một số Thầy Cô, quý anh chị đã ủng hộ thêm (xin xem chi tiết "Danh Sách Tham Dự Đại Hội IV").

(2) Dù chọn ngủ bụi tại vị trí tổ chức Đại Hội, nhưng Ban Tổ Chức mướn 2 phòng ngủ để các anh phụ giúp làm công tác chuẩn bị Đại Hội có nơi tắm rửa, vệ sinh.  

(3) Quỹ từ Đại Hội III:         $6.509.99

                                    Chi  $2,654.31 (chi phí trang nhà 2 năm)

                                    Chi  $120.00 (phân đoạn video ĐH III)

                                    Chi  $785.00 (trả tiền in Đặc San do quỹ hỗ trợ in Đặc San thiếu) - Xin xem chi tiết "Danh sách hỗ trợ tài chánh cho việc thực hiện Đặc San"

 

   Tồn quỹ Đại Hội III:         #2,950.68

 

 

*Cập nhật ngày 4/12/17