Nhận được tin buồn muộn
 
Bạn Hồ Minh Đức
Cựu học viên Nông Lâm Súc Bình Dương
K1 - Canh Nông
 
Qua đời vào ngày 13 tháng 04 năm 2022
 
Hưởng thọ 71 tuổi
 
Nơi an nghỉ cuối cùng tại Hoa viên Nghĩa Trang Gò Đen - Long An
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình Anh Chị Hồ Minh Đức cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh của bạn Hồ Minh Đức sớm siêu sinh ở cõi vĩnh hằng
 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU